HDSCAN Allmänna villkor för Download

ÖVERSIKT

HDScan download är en downloadtjänst som tillhandahålls vid enskilt köp vid beställning av filmskanning och digitalisering av kundens privata filmer, som blir tillgänglig för download via registrerad inloggning. Genom Download kan kund få tillgång till sina filmer under en begränsad tid. Innehållet levereras i beställt videoformat, via preview streaming eller nedladdning. (härefter gemensamt kallade ”Download”).

ANVÄNDARVILLKOR

Dessa allmänna villkor (tillsammans med de dokument som häri refereras till) gäller och är rättsligt bindande för alla användare av Download. Du måste läsa och godkänna dessa villkor och regler innan du använder Download. Genom att använda Download anger du att du accepterar dessa användarvillkor och att du samtycker till att efterleva dem. Om du vid någon tidpunkt inte accepterar eller är oförmögen att efterleva de allmänna villkoren äger du inte rätt att använda Download.

 

ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV DOWNLOAD

Du kan få åtkomst till Download genom att:

göra en beställning av filmskanning och digitalisering av era filmer med Download som val.

aktuell order är betald till fullo

först logga in därefter inges åtkomst till endast ert innehåll.

filmerna finns tillgängliga endast under en begränsad tid för download

Download av filmerna måste av beställaren (Er) laddas ned inom angiven tidsram för varje unik film.

För att få åtkomst till Download måste du även:

a. Ha fyllt 18 år för att registrera ett HDScan-konto;

b. Vara bosatt i Sverige (”Området”); Download är geografiskt låst till registrerat kund konto och land.

c. Bekräfta att de personuppgifter som du angett vid registreringen är sanningsenliga och korrekta och att du ska meddela oss om dina personuppgifter vid någon tidpunkt ändras;

d. Vara införstådd med att Download är tillgänglig i Området där du har din hemvist. HDScan ansvarar inte på något sätt för eventuella kostnader, lagöverträdelser eller annat ansvar, inklusive exempelvis skadeståndsansvar, som du orsakas av att du använder eller försöker att använda Download utanför Området;

e. Använda Download enbart för personligt och privat bruk, och inte i något kommersiellt eller offentligt ändamål;

f. Gäller endast registrerade företags konto: Använda Download enbart för beställt ändamål och bruk;

g. Vara införstådd med att filerna kan vara mycket stora och kan ta tid att ladda ner som Download. Samt se till att du har tillgång till antingen ett lämpligt nätverk och/eller en bredbandsuppkoppling;

h. Inte använda Download för något olagligt eller olämpligt ändamål och ej heller tillåta någon annan att göra detta.

 

UTRUSTNING, KUNSKAPER OCH ANSLUTNING

Din förmåga att använda Download är beroende av att du har nödvändig kunskaper, utrustning och anslutning. Innan du gör en beställning på Download måste du se till att du har nödvändiga kunskaper, utrustning och anslutning för att på avsett sätt kunna använda Download. Uppfyllande av dessa krav garanterar inte att du alltid framgångsrikt kommer att kunna genomföra hämtning av era filer/filmer genom Download på grund av tredjepartsleverantör eller era nerladdningsbegränsningar.

Du samtycker till att tillgängligheten för Download kan påverkas av överbelastning på Internet eller av något annat nätverks-, ISP-, elektroniskt, dator- eller annat kommunikationsproblem eller fel och att HDScan inte ansvarar för misslyckande att använda Download orsakat av sådan överbelastning, problem eller fel.

 

SÄKERHET FÖR ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD

När du registrerar dig måste du ange ett användarnamn och ett lösenord. Lösenord för download erhålls separat för aktuell beställning av HDScan. Du måste hålla denna information konfidentiell, och du får inte ge den till någon tredje part. Användarnamn och lösenord får endast användas av dig.

Om du misstänker att någon annan använder ditt användarnamn och/eller ditt lösenord måste du meddela oss omedelbart och ändra ditt lösenord. Om HDScan har anledning att anta att användarnamnet och/eller lösenordet har avslöjats för eller på annat sätt missbrukats av en obehörig person, har HDScan rätt att omedelbart blockera Download och/eller göra Download otillgänglig för obehörigt användande.

 

E-POSTADRESS

Information och meddelanden från HDScan kommer att skickas till den e-postadress som anges vid registreringen. Vid byte av e-postadress ska du utan dröjsmål uppdatera din profil på vår hemsida. HDScan äger rätt att betrakta den senast angivna e-postadressen som korrekt kundadress och epostadress.

 

ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET

Du samtycker till att ersätta och hålla High Definition Scandinavia AB, dess och affilierade företag, och var och en av dess styrelsemedlemmar, tjänstemän, agenter, uppdragstagare, partners och anställda, skadeslösa från varje förlust, skadestånd, krav, kostnader och utgifter, inklusive rättsliga kostnader, som orsakas av eller i samband med någon överträdelse av dig mot dessa allmänna villkor, och alla brott mot eventuella lagar, regleringar eller tredje parts rättigheter.

 

SEKRETESSPOLICY

Vi behandlar information om dig i enlighet med vår sekretesspolicy. Du medger sådan behandling genom att använda Webbplatsen eller Download.

 

LÄNKAR FRÅN VÅR WEBBPLATS

Vid användning av Webbplatsen kan den inkludera länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av tredje part. HDScan har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser och tar inte på sig något ansvar för förlust eller skada som kan uppstå på grund av att du använder dem.

 

BEHÖRIG DOMSTOL OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Dessa användarvillkor och eventuell tvist eller krav som uppkommer ur eller i samband med deras innehåll eller skapande (inklusive icke-kontraktsmässiga tvister eller krav) ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk lag.

Om en tvist uppstår mellan HDScan och användaren ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan och tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Parterna har dock alltid rätt att låta tvisten bli föremål för icke-exklusiv jurisdiktion i svenska rättsinstanser.

 

ÖVERLÅTANDE

Avtalet är bara giltigt för enskilda användare, och du får inte överlåta detta avtal, kundkonto eller någon del därav till en tredje part. HdScan har rätt att överlåta detta avtal eller en del därav till en tredje part.

 

FULLSTÄNDIGT AVTAL

Dessa allmänna villkor tillsammans med HDScan Köpvillkor utgör hela överenskommelsen mellan dig och HDScan och ersätter varje tidigare skriftlig eller muntlig överenskommelse beträffande innehållet i dessa överenskommelser.

 

FORCE MAJEURE

HDScan har inget skadeståndsansvar gentemot dig för brist på prestation eller otillgänglighet för eller fel på Webbplatsen eller Download, eller fördröjning i att efterleva dessa allmänna villkor där sådan brist på prestation eller otillgänglighet eller sådant fel orsakas av något som skäligen är bortom vår kontroll.

SiteLock